تامین مسکن رایگان برای معتادان بهبودیافته

[ad_1]


رئیس سازمان بهزیستی گفت: مسکن رایگان به معتادان بهبود یافته‌ای که زمان پاکی آنها از طریق کارشناسان تأیید شود، واگذار می‌شود. 

[ad_2]