سامانه های تهویه قطارهای مترو روزانه کنترل می‌شود

[ad_1]


مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه گفت: در حال حاضر سیستم تهویه هیچ کدام از قطارهای خط ۵ خراب نیست و روزانه سیستم تهویه تمام قطارهای مترو کنترل و ایرادات احتمالی رفع می‌شوند.

[ad_2]