تنظیم بودجه شهرداری بر اساس برنامه سوم شهر تهران

[ad_1]


رئیس شورای عالی استان ها با اشاره به برنامه سوم ارائه شده از سوی شهرداری گفت: این برنامه نکات مثبت زیادی داشت.

[ad_2]