برگزاری دوره آموزش ویژه فرمانداران جدید در وزارت کشور

[ad_1]


دوره آموزشی ویژه فرماندران جدید در وزارت کشور افتتاح شد.

[ad_2]