ضرورت توسعه دستاوردهای ایران در حوزه حقوق کودک

[ad_1]


معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه بر ضرورت توسعه دستاوردهای ایران در زمینه حفظ و صیانت از حقوق کودک تاکید کرد.

[ad_2]