پرونده بانک سرمایه در ایستگاه شانزدهم

[ad_1]


خبر در بانک سرمایه خرید و فروش می‌شد کارت هدیه می‌دادند و از کارمندان اطلاعات می‌گرفتند

[ad_2]