جسارت به قبله اول مسلمانان؛عمق دشمنی صهیونیزم

[ad_1]


سازمان بسیج مساجد و محلات در پیامی زبونی و درماندگی صهیونیستها را ناشی از بارش خشم ابابیل گونه مجاهدان برآمده از مسجد دانست.

[ad_2]