عبور نام نویسی زائران در سامانه سماح از مرز سه میلیون

[ad_1]


­مدیر اجرایی ستاد اربعین حسینی گفت : تا امروز سه میلیون و ۴۴ هزار و ۵۸۷ نفر در سامانه سماح (ساماندهی مشتاقان ایام حضور در اعتاب مقدسه ستاد مرکزی اربعین ) نام نویسی کرده اند.

[ad_2]