میوه فروشان مزاحم

[ad_1]

میوه فروشان سیار عرض زیادی از خیابان بروجردی در منطقه ۱۵ تهران را اشغال کردند.

[ad_2]