گاز ریه های شما چنده؟!

[ad_1]


در بنزین گازهای خطرناکی همچون مونواکسید کربن، گوگرد و ازت که این روزها ذرات معلق در هواست.

[ad_2]