لزوم توجه به نقد علمیِ اقدامات دستگاه قضایی

[ad_1]


رئیس قوه قضاییه: باید جایگاهی برای شنیدن نقد علمیِ اقدامات دستگاه قضایی فراهم شود؛ این نقد علمی می‌تواند به ارتقای دستگاه قضایی کمک کند.

[ad_2]